Asociația ”Alianța pentru copii” Arad participă la un nou proiect!

In order to access the English version of this document, please CLICK HERE

ID GAMES- co-create assistive games for people with intellectual disability to enhance their inclusion, pe scurt „ID GAMES” este un proiect Erasmus + care promovează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale prin proiectarea jocurilor serioase cu participarea persoanelor cu dizabilități intelectuale.

Împreună cu organizațiile partenere din alte țări, precum Grecia (Pek/AmeA, E-School), Polonia (Specjalny Osrodek Szkolno – Wychowawczy Nr. 1) și Portugalia (ULHT – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias) echipa coordonată de Challedu (Grecia) va dezvolta activitățile proiectului pe parcursul a 30 de luni, data de încheiere fiind 28 februarie 2022.

Proiectul „ID-GAMES” se bazează pe convingerea că fiecare persoană ar trebui să aibă șansa să fie acceptată, valorizată și să aibă oportunități egale de a-și dezvolta abilitățile și personalitatea.

Acest proiect se concentrează pe:

 • Dezvoltarea unei metodologii inovatoare în cadrul laboratoarelor participative incluzive (living labs) în care persoanele cu dizabilități intelectuale, familiile lor, aparținătorii lor, terapeuți, profesioniștii din domeniul educației, designeri / dezvoltatori de jocuri, studenți universitari din discipline conexe, oameni din comunitățile locale, voluntari, formează echipe mixte și proiectează idei-prototipuri de jocuri serioase care răspund nevoilor de la pwID

 • Dezvoltarea a 6 jocuri serioase (digitale, fizice, figitale) care se adaptează vârstei, intereselor și nevoilor persoanelor cu dizabilități intelectuale

 • Crearea unui curs electronic pentru consolidarea competențelor specialiștilor în educația persoanelor cu dizabilități intelectuale , profesioniștilor relevanți, aparținătorilor și organizațiilor care se adresează persoanelor cu dizabilități intelectuale, despre cum să organizeze și să implementeze ateliere participative de creare a jocurilor și cum să utilizezi jocurile serioase

 • Dezvoltarea platformei electronice cu tot materialul proiectului pentru împărtășirea rezultatelor sale către o audiență mai mare din Europa și din întreaga lume și promovarea incluziunii și dezvoltării competențelor persoanelor cu dizabilități intelectuale, a aparținătorilor și profesioniștilor implicați în educația, terapia, îngrijirea și formarea acestora.

Obiectivele sunt:

 • Promovează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale prin implicarea lor în atelierul de proiectare participativă a jocului

 • Proiectarea de jocuri serioase care îmbunătățesc diverse tipuri de abilități (conceptuale, sociale, practice) ale persoanelor cu dizabilități intelectuale

 • Îmbunătățirea abilităților și competențelor formatorilor, educatorilor, îngrijitorilor, aparținătorilor și a altor profesioniști relevanți care lucrează cu persoane cu dizabilități intelectuale

 • Abilitează organizațiile care lucrează cu persoane cu dizabilități intelectuale sau militează pentru drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale

Proiectul „ID-GAMES” va avea un număr mare de beneficiari în timpul implementării sale. Mai precis, își propune să implice:

 • 25 de specialiști implicați în educația persoanelor cu dizabilități intelectuale și membrii ai organizațiilor vor fi instruiți prin diferite activități ale proiectului

 • 100 de persoane cu dizabilități intelectuale, aparținători, îngrijitori, specialiști implicați în educația persoanelor cu dizabilități intelectuale, voluntari, studenți, oameni din comunitatea locală, designeri de jocuri, dezvoltatori de jocuri) vor participa la atelierele de co-creare de jocuri

 • 20 de persoane cu dizabilități intelectuale vor testa și utiliza versiunea beta, iar 50 vor juca jocurile serioase finalizate create pe tot parcursul proiectului

 • 1000 aparținători, îngrijitori, specialiști implicați în educația persoanelor cu dizabilități intelectuale, organizații care lucrează cu persoane cu dizabilități intelectuale vor lua cunoștință despre rezultatele proiectului prin acțiuni de diseminare sau vor participa la cursul electronic prin E platforma

Toate materialele inovatoare create prin proiectul ID GAMES promovează includerea persoanelor cu dizabilități intelectuale, importanța îmbunătățirii competențelor formatorilor și educația deschisă într-o nouă eră digitală. Materialele vor fi disponibile pentru oricine este interesat să le folosească și să le implementeze timp de 5 ani după încheierea proiectului.

Asociația ”Alianța pentru copii” Arad participates in a new project!

ID GAMES- co-created assistive games for people with intellectual disability to enhance their inclusion, in short „ID GAMES” is an Erasmus + project that promotes the social inclusion of people with intellectual disabilities (pwID) by designing serious games with the participation of people with intellectual disabilities.

Together with partner organizations from other countries, such as Greece (Pek / AmeA, E-School), Poland (Specjalny Osrodek Szkolno – Wychowawczy Nr. 1) and Portugal (ULHT – Lusófona University of Humanities and Technologies) the team coordinated by Challedu (Greece) will develop the project activities during 30 months, the closing date being February 28, 2022.

The “ID GAMES” project is based on the belief that each person should be given the chance to be accepted, valued and has equal opportunities to develop one’s skills and personality.

This project focuses on:

 • Developing an innovative methodology of participatory living labs for inclusion where pwID, their careers, their trainers, healthcare professionals, game-designers/ developers, university students from related disciplines, people from local communities, volunteers, form mixed teams and design ideas-prototypes of serious games addressing the needs of pwID
 • Developing 6 serious games (digital, physical, phygital) that adapt to the ages, interests and needs of pwID
 • Creating an E-course for strengthening the competences of trainers of pwID, relevant professionals, caregivers and organizations addressing pwID on how to organize and implement participatory game-creation workshops and how to use the serious games
 • Developing and E-platform with all the material of the project for sharing its results to a larger audience within Europe and worldwide and promoting inclusion and skills development of pwID and their careers and trainers (O4).

The objectives are:

 • Promote social inclusion of pwID by involving them in participatory game design workshop
 • Design serious games that empower various types of skills (conceptual, social, practical) of pwID
 • Advance the skills of trainers, educators, caregivers, healthcare and other relevant professionals addressing pwID
 • Empower the organizations working with pwID or advocate the rights of pwID

 

The project “ID-GAMES” will have a great number of beneficiaries during its implementation. More specifically, it aims to involve:

 • 25 Trainers of pwID and member of staff will be trained through various project activities
 • 100 pwID, Carers of pwID, trainers of pwID, healthcare professionals, volunteers, university students, people from local community, game-designers, game-developers) will take part in the co-creation game workshops
 • 20 pwID will test and use the beta-version and 50 will play the finalized serious games created throughout the project
 • 1000 Carers, trainers, healthcare professionals, organizations working with pwID will get aware about the project outputs through dissemination actions or will attend the E-course through the E-platform

All the innovative materials created through the ID GAMES project are promoting the inclusion of pwID, the importance of enhancement of trainers’ competences and the open education in a new digital era. The materials will be available to anybody interested in using and implementing them for 5 years after the end of the project.