Anunţ proiect in cadrul programului ERASMUS+ KA1 – Learning Mobility of Individuals – VET learner and staff mobility

ASOCIAȚIA ,,ALIANȚA PENTRU COPII,, ARAD

 

IN ATENŢIA

CADRELOR DIDACTICE DIN JUDEŢUL ARAD

Asociaţia „ Alianţa pentru copii” Arad, a depus un proiect în cadrul programului ERASMUS+ KA1 – Learning Mobility of Individuals – VET learner and staff mobility care a fost aprobat pentru finanţare şi în care beneficiarii vor fi 24 de cadre didactice din judeţul Arad. Acest proiect este finantat de Uniunea Europeana prin Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale. Cheltuielile de pregătire, administrare, transport, subzistență sunt acoperite de bugetul proiectului în valoare de 37200 euro.

Grupul țintă este alcătuit din 24 de cadre didactice din învăţământul de masă şi cel special, psihologi, consilieri școlari, profesori în centre și cabinete interșcolare, profesori logopezi, deținând competențe în formarea și evaluarea adulților, cu statut de formatori, profesori metodiști, inspectori școlari, în calitate de membrii ai Asociaţiei „Alianţa pentru copii”, implicaţi în formarea profesională iniţială a elevilor cu CES din şcolile speciale şi a celor integraţi în învăţământul de masă, cu reale abilități în domeniul asistenței psihopedagogice, al consilierii și orientării profesionale a tinerilor cu CES, cât și a consilierii părinților elevilor cu CES.

Membrii grupului ţintă au ca pregătire profesională iniţială studii superioare universitare de lungă sau scurtă durată pentru calificări în domeniul educaţional şi educaţional special fiind încadraţi pe piaţa muncii în activităţi instructiv-educative, practic-aplicative, precum şi de expertiză în domeniul orientării şi consilierii.

Viitorii beneficiari ai acestui proiect se vor implica atât teoretic cât și practic în activităţi din domeniul educaţional, acestea având ca finalitate consilierea, asistența psihopedagogică, facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor cu CES, dar și consilierea eficientă- suportivă pentru părinții elevilor cu CES, toate acestea finalizându-se prin formarea la nivel județean a unor persoane resursă în domeniul prevenției excluziunii școlare și implicit sociale.

Prin expertiza de care ar beneficia participanții în mobilități, ar fi satisfăcute nevoile lor de a evita eşecul integrării pe piaţa muncii sau chiar abandonul unei vieţi şi a unui rol activ în comunitate pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc, s-ar diminua acțiunile de discriminare și excluziune socială constituindu-se la nivelul județului un grup mobil de persoane resursă cu rol principal în asistența psihopedagogică, evaluarea, consilierea și orientarea tinerilor cu CES și a familiilor acestora.

Proiectul nr. 2014-RO01-KA102-000994, cu titlul Prevenirea excluziunii școlare prin educarea nevoilor speciale”, constă în schimburi de experienţă, organizate în două fluxuri, pe durata a 7 zile, în perioada iunie 2015 și Septembrie 2015. Mobilităţile vor avea loc în Barcelos, Portugalia.

În vederea selectării participanţilor, 12 pentru fiecare flux, cei interesaţi sunt invitaţi să depună la sediul Asociației ,,Alianța pentru copii,, Arad în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Arad, în perioada 12-16 decembrie, între orele 8,00 -12,00 un portofoliu, care va conţine:

1. CV format european

2. Documente doveditoare (in copie conform cu originalul –de la Unitatea de învățământ de proveniență) care sa ateste cele declarate în CV.

3. Scrisoare de intenţie, în care să justificaţi impactul pe care îl va avea asupra dumneavoastră, a elevilor, cadrelor didactice şi a instituţiei/şcolii, participarea dumneavoastră la proiect. Pentru a răspunde acestei cerinţe, vă rugăm să consultaţi rezumatul proiectului (în ataşament).

4. Adeverinţă care să ateste existenţa elevilor cu CES la clasele la care predă cadrul didactic; adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care provine candidatul.

5.Copie B.I. sau C.I.

6. Adeverință care să ateste calitatea de membru al Asociației ,,Alianța pentru copii,, Arad.

7. Declarație pe propria răspundere privind participarea/neparticiparea la proiecte de mobilitate prin ANPCDEFP (pentru ultimii doi ani calendaristici 2013-2014)

 

Evaluarea se va derula în două etape:

1.Evaluarea dosarelor 16 decembrie 2014, orele 12-18

2.Interviul pentru testarea competenţelor lingvistice şi a competenţelor IT

Interviul va avea loc la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad, str. Căpitan Ignat , nr.10 în data de 17 decembrie 2014, începând cu orele 15,00

 

NOTĂ: vor beneficia de punctaj suplimentar ( evaluare portofoliul personal -10 p) cadrele didactice care se încadrează în grupul țintă și care nu au mai beneficiat de mobilități prin ANPCDEFP, în ultimii 2 ani calendaristici (2013-2014).

Informaţii suplimentare la tel.0745201435- Toderici Ovidiu Florin sau la e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza „> todflorin@yahoo.com

 

 

Persoana de contact,

prof. dr. Ovidiu Florin Toderici

Coordonator proiect

Președinte Asociația ,, Alianța pentru copii,, Arad

prof. psihopedagog Angela-Gema Krasznay


 

REZUMAT Proiect ERASMUS + nr. 2014-RO01-KA102-000994,

Prevenirea excluziunii școlare prin educarea nevoilor speciale”,

Beneficiarul acestui proiect este Asociația Alianța pentru Copii Arad, care este un ONG cu caracter umanitar, apolitic și non-profit. Unul din scopurile înființării acesteia este de a îmbunătăți condițiile de instruire și educare a elevilor cu nevoi educative speciale.

În urma analizei realizate au fost identificate dificultăţile pe care le întâmpină copiii cu cerințe educative speciale în adaptarea școlară, fapt care a creat nevoia existenței unor programele ameliorative. Absenţa unui mediu favorabil unor activităţi sistematizate de învăţare, cât şi prezenţa lacunelor acumulate în timp determinate în mare parte de absenteismul au determinat achiziţii de cunoştinţe, deprinderi şi comportamente dezorganizate. O altă cauză a acestor fapte/situaţii este dată şi de capacitatea de învăţare deficitară şi slab educată. Toate acestea au repercursiuni în formarea de deprinderi, capacităţi şi abilităţi intelectuale, motivaţia pentru învăţarea de tip şcolar fiind slab conturată. Se remarcă, că acești copii sunt mai predispuși absenteismului și abandonului școlar. De aceea, o intervenție propice în relația școală-comunitate ar fi benefică. Un model european de bună practică în această direcție ar răspunde nevoilor copiilor, cadrelor didactice, instituției și comunității. Pentru acest lucru cadrele didactice implicate în munca cu elevii cu CES ar avea nevoie de formare. Scopul acestui proiect este acela de a veni în sprijinul formării continue a cadrelor didactice din învățământul special și special-integrat, prin experimentarea modelelor de bună practică oferite de sistemul eucațional portughez.

Având în vedere cerințele educative speciale ale acestor elevi, profesorii din învățământul special și special integrat au o pregătire insuficientă în a prevenii excluziunea școlară. Aproape toți profesorii au semnalat faptul că se confruntă cu dificultăți de adaptare a copiilor cu CES la regimul școlar, fenomene care determină insuccesul școlar, abandonul (excluziunea școlară). Din diagnoza realizată rezultă faptul că aceste fenomene sunt din cauza neconștientizării rolului educației/dezinteresul elevilor și părinților, lacune în pregătirea cadrelor didactice, care nu dețin competențele necesare muncii cu NES și nu adoptă o strategie eficientă pentru prevenirea excluziunii școlare. De aceea, considerăm că dezvoltarea/îmbunătățirea unor competențe privind aplicarea unor metode moderne și a practicilor inovatoare, de nivel european, constituie o prioritate care ar putea fi atinsă prin parcurgerea programului propus de proiect.

Obiectivele proiectului sunt:

O.1. să faciliteze la participanți cunoașterea sistemului educațional portughez, a metodelor și strategiilor de integrare si de creștere a gradului de participare la educație și reducere a riscului de abandon școlar pentru copiii cu nevoi speciale

O.2. să dezvolte la participanți abilități/ competente eficiente de prevenire a excluziunii școlare, care să permită producerea de schimbări pozitive la copii cu CES, la nivel atitudinal, comportametal in vederea cresterii calitatii vietii

O.3. să realizeze și să elaboreze strategii de prevenție a excluziunii școlare, modele de adaptări curriculare, PIP-uri pentru elevii cu CES, materiale educaționale în vederea eficientizării procesului instructiv educativ

O.4. să spijine participanții în vederea inovării didactice şi dezvoltării unor instrumente şi mecanisme menite să îmbunătățească accesul la educație şi formare profesională a tinerilor/elevilor cu CES

Prin acest proiect Erasmus+, Asociația Alianța pentru Copii Arad dorește să ofere participanților o oportunitate de a schimba informații și bune practici, dezvoltarea de competențe lingvistice, relaționare interpersonală, interinstituțională, printr-un program adecvat nevoilor corect și real identificate.

Ca și rezultate așteptate, se preconizează a se obține: stabilirea de metode adecvate de predare-învățare-evaluare adaptate pentru elevii integrați în învățământul special și special-integrat, menite să reducă efectele factorilor care duc la excluziunea școlară, dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice din România prin expunerea la know-how-ul oferit de sistemul educativ portughez, creșterea numărului de parteneriate la nivelul fiecărei școli, îmbunătățirea competențelor profesionale, lingvistice, sociale, interculturale, adaptabilitate

Mobilitățile: 2 fluxuri a câte o săptămână fiecare, având ca parteneri de primire Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, APACI și AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS – Portugalia, cu 12 participanți/flux X2=24 participanți.

Prin acest proiect se va realiza o formare profesională care corespunde cerințelor naționale și internaționale prin îmbunătățirea calității educației – oferind șanse elevilor aflați în prag de abandon școlar – și formării profesionale a profesorilor.

Evaluarea proiectului se va realiza la nivel local prin analiza gradului de atingere al obiectivelor stabilite.

Coordonator proiect,

prof.dr. Ovidiu Florin Toderici

 Președinte Asociația ,, Alianța pentru copii,, Arad

prof. psihopedagog Angela-Gema Krasznay